فاطمیه دوم ۹۴

چند سوال از اسلام اموی (قسمت هشتم)

استدلال شاذ ابن تیمیه در برتری عایشه!