فاطمیه دوم ۹۴

چند سوال از اسلام اموی ( قسمت نهم )

جابجایی اسامی برای فرار از حقانیت حدیث نبوی