فاطمیه دوم ۹۴

سوال از اسلام اموی ( قسمت یازدهم)

حدیث((آبگوشت)) چیست؟