فاطمیه دوم ۹۴

چند سوال از اسلام اموی(قسمت سیزدهم)

چند سوال ساده از جناب خلیفه