فاطمیه دوم ۹۴

چند سئوال از اسلام اموی (قسمت پانزدهم)

چه اشکالی به خلفا درباره حدیث ارث وارد است؟