فاطمیه دوم ۹۴

چند سوال از اسلام اموی (قسمت هفتم)

جایگاه(عایشه) در بین زنان برتر عالم کجاست؟